Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  Niniejszym informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.
 2. Administrator danych osobowych
  ANDRZEJ M'HANGO CENTRUM REHABILITACYJNO-MEDYCZNE "TERAPEUTA", ul. Romualda 3, 25-322 Kielce jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych.
 3. Inspektor Ochrony Danych
  Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: Eliza Kwapińska, Leks.Med. Kancelaria Radcy Prawnego, ul. W. Witosa 59, 25-561 Kielce, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem adresu e-mail: eliza.kwapinska@o2.pl, telefon: 791963645 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt II.
 4. Cele i podstawy przetwarzania
  - w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia.
  Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest:
  - w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  - podstawą przetwarzania danych w zakresie, jakie jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO.
  - w zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.
  - w celach marketingowych na podstawie Pana/Pani zgody.
 5. Kategorie danych, które przetwarzamy
  Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych:
  - podstawowe dane identyfikacyjne
  - dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne
  - dane dotyczące zamieszkania
  - dane dotyczące zdrowia fizycznego
  - dane dotyczące rekonwalescencji
  - wizerunek
  - obszary monitoringu wizyjnego
  - dane szczególnej kategorii dotyczące Pana/Pani stanu zdrowia
 6. Odbiorcy danych
  Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
  - podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firmy informatyczne, firmy księgowe, firmy prawnicze, inne podmioty wykonujące działalność leczniczą ze względu na ciągłość leczenia lub ratowania życia lub zdrowia, podmiotom i instytucjom zajmującym się dochodzeniem roszczeń, podmiotom serwisującym urządzenia, w których są przetwarzane dane, podmiotom prowadzącym serwery, na których przechowywane są dane, podmiotom dostarczającym oprogramowanie wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych, firmom kurierskim, za pośrednictwem których prowadzona jest korespondencja z pacjentem, podmiotom, którym przekazywana jest dokumentacja do celów archiwizacji lub niszczenia, podmiotom wykonujące usługi audytowe.
 7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
  Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Polski.\
 8. Okres przechowywania danych
  Pana/Pani dane pozyskane w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  Pana/Pani dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosi Pan/Pani sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, wycofa Pan/Pani zgodę, jeżeli przetwarzaliśmy je na podstawie zgody marketingowej lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 9. Pana/Pani prawa:
  - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii - prawo dostępu do danych osobowych, jest prawem odrębnym od prawa Pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia, o którym mowa w art. 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz od prawa dostępu do dokumentacji medycznej, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta.
  - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – ma Pan/Pani prawo zażądać w każdym momencie niezwłocznego sprostowania danych osobowych go dotyczących, oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Prawo sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej przysługuje wyłącznie w zakresie w jakim nie będzie prowadzić do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonywała wpisu do dokumentacji medycznej.
  - ograniczenia przetwarzania danych – pomimo żądania przez Pana/Panią ograniczenia przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę, Administrator może przetwarzać te dane w dotychczasowym zakresie, bowiem ograniczenie przetwarzania danych dokonywanego w celach zdrowotnych mogłoby istotnie utrudnić realizację tych celów (brak skuteczności ograniczenia przetwarzania w związku z ważnymi względami interesu publicznego).
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - prawo Pacjenta do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę. Prawo Pacjenta do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych znajduje zastosowanie tylko i wyłącznie wobec danych osobowych przetwarzanych przez PWDL:
  - w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  - w oparciu o przesłankę tzw. prawnie uzasadnionych interesów podmiotu jako administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Sprzeciw marketingowy – ma Pan/Pani prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
  - prawo do przenoszenia danych – ma Pan/Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pana/Pani dane osobowe. Prawo Pacjenta do przenoszenia danych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę.
  Prawo Pacjenta do przenoszenia danych znajduje zastosowanie wyłącznie wobec operacji przetwarzania danych osobowych prowadzonych przez Administratora, które mają charakter zautomatyzowany i które prowadzone są w oparciu o zgodę Pacjenta na przetwarzanie danych osobowych lub w oparciu o umowę, której Pacjent jest stroną.
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, można w tej sprawie złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
  - prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pana/Pani zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.
 10. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.
  Podanie przez Pana/Panią danych w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej jest wymogiem ustawowym.
  Jeżeli nie poda Pan/Pani danych możemy odmówić świadczenia usług.
  Podanie przez Pana/Panią danych w celach marketingowych i jest dobrowolne. Jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na uzyskiwanie informacji marketingowych nie będzie Pan/Pani otrzymywała od Administratora takich informacji.